חיפוש

מדיניות הפרטיות של נובוקיור

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של נובוקיור (ישראל) בע"מ, ח.פ: 512768003 (להלן – "נובוקיור").

כל צפייה, גלישה, או שימוש אחר באתר האינטרנט של נובוקיור, בכתובת www.optune.co.il (להלן – "שימוש" ו-"האתר"), כפופים להסכמה לתנאים וההוראות המפורטים במדיניות פרטיות זו וכן בתקנון האתר במלואם.

אם אינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק מיד את הגלישה באתר והימנע מכל שימוש אחר באתר.

בכל שימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאחד מהוריך (או אפוטרופוס אחר), נתן את הסכמתו לכך שתעשה שימוש באתר וכן הסכים לתקנון האתר ולמדיניות פרטיות זו על כל תנאיהם.

מדיניות הפרטיות מופנית ומתייחסת לנשים ולגברים כאחד, יחיד ורבים, ומנוסחת בלשון זכר למען הנוחות בלבד.

מדיניות הפרטיות המעודכנת מפורסמת באתר. נובוקיור תעדכן את הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. לא תהיה לך (לרבות כל גורם מטעמך) זכות תביעה, דרישה או טענה כלפי נובוקיור בשל כך. אנא הקפד לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בחודש אפריל 2021.

סוגי המידע שאנחנו אוספים

1. נובוקיור תאסוף, תפיק ותשמור במאגר המידע שברשותה, מידע בקשר לגולשים ולמשתמשים אחרים באתר.
אתה מאשר ומסכים לכך, שנובוקיור תאסוף מידע בקשר אליך, לרבות מידע שיימסר על-ידך באתר, וכן מידע שייאסף או יופק במסגרת הגלישה ויתר השימושים באתר, או כל פעילות אחרת שקשורה לאתר, ולרבות בין היתר: פרטים אישיים, שם מלא, מספר טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מידע רפואי, פרטי דיווח אודות תופעות לוואי, פרטי מכשיר, מין, היסטוריית גלישה וביקורים באתר, מידע או פרסומות שנקראו באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, פעולות שבוצעו, סוג דפדפן, הגדרות תצוגה, נתוני מערכת, שפה, אזור זמן, כתובות IP, נתוני מכשיר וחיבור, לרבות מספר זיהוי של המכשיר האלקטרוני (IMEI), פרטי ספק שירותי אינטרנט, וכדומה (להלן – "המידע").

2. אין חובה חוקית למסור מידע, או להסכים למסירת, איסוף, והפקת המידע או לכל שימוש אחר במידע.

3. בכל גלישה או שימוש אחר באתר, אתה מסכים מרצונך למדיניות פרטיות זו במלואה, ולשמירת, מסירת והפקת המידע, לעיבוד והעברה של המידע, ולכל שימוש אחר במידע, כמפורט במדיניות זו.

4. ייתכן שנקבל מידע אודותיך, מרשתות חברתיות (לרבות תמונות, טווח גילאים, מין, כתובת דואר אלקטרוני ומספר מזהה (שניתן לכל משתמש), ונתונים נוספים בהתאם להסכמות שבינך ובין אתרי הרשתות החברתיות, וכן כל מידע אחר כהגדרתו במדיניות פרטיות זו).

5. יתכן וניתן יהיה להגיע אל האתר – באמצעות קישור של חשבון הפייסבוק או האינסטגרם שלך, או של חשבונות ברשתות חברתיות אחרות. במקרים אלו, ייתכן שיועבר אלינו מידע אודותיך, או שרשתות חברתיות אלו יאספו מידע אודותיך ויעשו בו שימוש, הכל בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות של רשתות חברתיות אלו, ובהתאם להרשאות שקבעת בחשבונותיך.

המטרות והשימושים במידע

6. נובוקיור תשמור ותחזיק את המידע, במאגר מידע אחד או יותר.

7. נובוקיור רשאית לאסוף, לעבד ולהפיק את המידע, להחזיק בו, ולעשות בו שימוש, למטרות שיווק ומכירות, התאמת תכנים שיווקיים, מתן שירותים וניהול מכירות, פניה וזיהוי, תפעול ושיפור האתר והשירותים הניתנים באמצעותם, מניעת הונאה ותרמית, אכיפת התקנון ושמירה על כל דין, שיפור חווית השימוש באתר, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח, אפיון, בקרה, ומחקר סטטיסטי.

העברת מידע לגורמים נוספים

8. אתה מסכים לכך, שלמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, נובוקיור רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, רשתות, חברות ו/או גופים נוספים, בישראל ו/או אל מחוץ לגבולות ישראל (לרבות שירותי ענן), וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם, לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו. נובוקיור לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של צדדים שלישיים במידע כאמור.

Cookies, וכלי ניטור נוספים

9. האתר כולל שימוש ב-"עוגיות" ("Cookies" הינן מחרוזות של אותיות ומספרים המשמשות לאגירת מידע, ונשמרות בזיכרון המחשב של המשתמש), "משואות רשת" ("web beacons"), פיקסלים, ומערכות וטכנולוגיות נוספות לאיסוף מידע, ולניטור הגלישה והפעילות באתר. חלק מה Cookiesוהמערכות הנוספות שפועלות באתרים, מופעלות על-ידי צדדים שלישיים.

10. מערכות אלו אוספות ומפיקות מידע אודות המשתמשים במידע, לצורך ניטור הרגלי הגלישה באתר, וכן לצרכי אבטחה, שיפור חווית הגלישה באתר, פרסום ושיווק, התאמה אישית של תכנים העדפות ומודעות פרסומת של צדדים שלישיים, וכן לכל מטרה אחרת שמפורטת במדיניות פרטיות זו. מובהר כי לא מתבקש אישור כלשהו, בטרם הפעלתם של אמצעים ותוכנות אלו.

11. ניתן להפסיק ולמנוע את השימוש ב- Cookies, על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. פירוט נוסף, לפי סוג הדפדפן שבו אתה משתמש, ניתן למצוא בלינקים להלן:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw
https://support.microsoft.com/he-il/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

12. אחת מהמערכות שפועלות באתר, הינה Google Analytics . לפירוט נוסף ניתן לעיין בקישורים:
https://policies.google.com/privacy?hl=iw,
http://www.google.com/analytics/terms/us.html

לאפשרויות להגבלתה של מערכת זו, ניתן לעיין ב: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

זכויות המשתמשים באתר

13. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), אתה זכאי לפנות לנובוקיור ולבקש לעיין במידע מזוהה שנאסף אודותיך ומוחזק במאגרי המידע של נובוקיור. יובהר, כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה (דהיינו, מידע שנאסף או נשמר, ללא זיהוי ספציפי של המשתמש).

14. אם אתה מעוניין שמידע מזוהה בקשר אליך יתוקן או יימחק (אם יתברר כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן), או מעוניין לעיין במידע מזוהה, או להודיע על הסרת הסכמתך לקבלת מידע שיווקי, פרסומות או דיוור ישיר, אתה מוזמן לפנות לנובוקיור באמצעות פרטי ההתקשרות אשר מופיעים מטה. במידה שנובוקיור תסרב לבקשה, תימסר לך הודעה בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן – "התקנות"). על החלטה זו של נובוקיור, אתה רשאי להגיש ערעור לבית משפט השלום, בהתאם לתקנות.

15. גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתר ועסקינו, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך תאימות לכל דין, עמידה בדרישות רגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של התקנון ומדיניות הפרטיות.

אבטחה והגנה על המידע

16. נובוקיור מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ולמחשביה של נובוקיור, אולם אין בהם בטחון מוחלט. נובוקיור אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה על ידי צד שלישי, ואף אינה מתחייבת לכך, שהאתר ומערכותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע, לרבות למידע שהוזן על-ידי משתמשים באתר. נובוקיור לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או גישה בלתי מורשית ו/או כל גניבת מידע או ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאתר.

17. לתשומת לבך, כל שימוש באתר ו/או בתכנים הקשורים בו, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. הגלישה וכל שימוש אחר באתר, הינם באחריותך בלבד. מומלץ להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר.

18. נובוקיור לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך באתר או למי מטעמך, אם מידע כלשהו לגביכם יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.

יצירת קשר

19. אתה מאשר ומסכים לקבל כל פנייה והודעה, בעל-פה ו/או בכתב, מנובוקיור ו/או מכל גורם אחר הקשור לאתר, לרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, באמצעות פרטי הקשר שהזנת לאתר.

20. בכל שאלה בקשר למדיניות פרטיות זו, ולצורך מימוש זכויותייך, או בכל נושא אחר הקשור למידע, ניתן ליצור קשר עמנו, בטלפון: 1-801-22-6686 , במייל: Generalinfoil@novocure.com, או בכתובת: בנין טופז, קומה 4, מרכז מת"מ, תיבת דואר 15022, שער הכרמל, חיפה.

תפריט נגישות